Srážková daň – jak s ní automatizace pomáhá? (I)

Vyhledávání v zahraničních databázích dodavatelů

Srážková daň je forma daně z příjmu uplatňovaná na přeshraniční převody. Jde o formu daně z příjmu (od právnických a fyzických osob), kterou vybírají plátci z určitých příjmů (včetně dividend, úroků, licenčních poplatků). Srážková daň se vybírá z transakce, kdy příjemce převodu (který se stává plátcem daně) má jinou daňovou rezidenci než odesílatel převodu, který platí daň. Polsko podepsalo smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Odesílatel převodu za služby zahraničního dodavatele, který platí srážkovou daň, musí podle těchto ustanovení znát daňové údaje dodavatele, kterému bude daň účtována.

Ve světle nových předpisů jsou polští daňoví poplatníci provádějící přeshraniční platby pohledávek ve výši přesahující 2 miliony PLN (v daném roce danému příjemci) povinni vybírat srážkovou daň v příslušné sazbě, tj. 20 % nebo 19 %.

Výběru daně se lze vyhnout, pokud správní rada tuzemského plátce předloží prohlášení, mj. že při vynaložení náležité péče ověřila, že zahraniční subjekt přijímající platbu je jejím skutečným vlastníkem a provozuje skutečnou podnikatelskou činnost. V takové situaci však odpovědnost za nevybranou daň a riziko v případě budoucího sporu s finančními úřady přechází na správní radu polského plátce. Uplatnění osvobození od srážkové daně bude možné také po získání individuálního stanoviska finančních úřadů potvrzujících řádné postavení zahraničního příjemce plateb z Polska.

To vše zahrnuje kontrolu a shromažďování daňových údajů dodavatelů. Pro zaměstnance firmy, která odvádí srážkovou daň, to znamená hodiny strávené prohledáváním databází registrovaných dodavatelů a stahováním jejich daňových údajů. Čím více zemí původu protistran existuje, tím více údajů je třeba zkontrolovat; Evropa, Spojené státy americké nebo Japonsko, každá oblast provozuje své vlastní služby daňové evidence a žádost o data z těchto služeb se stává velmi časově náročným úkolem. Pro společnost, která nakupuje mnoho služeb podléhajících srážkové dani, to znamená značné množství času stráveného přípravou daňových podkladů.

V takovém případě je automatizace procesu vyhledávání dat zhotovitele obrovskou výhodou. Edward Robotowski má za úkol zaměstnanci společnosti ulehčit tyto náležitosti převzetím procesu kontroly a stahováním dat dodavatelů z různých zemí a daňových oblastí.

Data, která mají být zpracována v procesu automatizace, jsou seznam dodavatelů, seznam zemí a daňových služeb pro tyto země, tedy činnost robota spočívá v poskytování údajů zaměstnanci rozdělených do dvou skupin: údaje, které lze získat explicitně a údaje, které jsou k dispozici po zaplacení určité částky. Veškeré práce probíhají na pozadí provozu společnosti. Robot pracuje bez chyb a poskytuje potřebné zprávy pro analýzu.

Zaměstnanec pak musí pouze posoudit vhodnost placených dat a nechat robota získat ta, za která se rozhodne zaplatit. Robot, vybavený mechanismem pro provádění plateb na konkrétní servisní účty a shromažďování údajů o zaplacených daních, tak pokračuje ve svém provozu. Závěrečná zpráva poskytuje údaje, které splňují požadavky při ověřování zahraničního dodavatele.

Zdroj: https://www.podatki.gov.pl/wht/podatek-u-zrodla-wht/https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/topics/Podatek-u-zrodla-WHT.html

Autor: Monika Stawicka – Business Analist